UrapanMu

UrapanMu

UrapanMu

Urapan-Mu mengalirlah
Urapan-Mu buat jiwaku
Urapan-Mu kuatkan rohku
Urapan-Mu yang kuperlu

Your anointing comes over me
Your anointing over my soul
Your anointing strengthens my spirit
Your anointing is what I need